Quyết định công bố thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính

Back
Quyết định 1353/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
Tập tin đính kèm

Asset Publisher Asset Publisher

Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Kho lưu trữ hồ sơ địa chính tỉnh Sóc Trăng

Với mục tiêu nhằm lưu trữ tập trung, tạo thuận lợi trong việc quản lý, sử dụng các hồ sơ liên quan đến đất đai, đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tập trung trên địa...

Sóc Trăng cho chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa các điểm trường đạt chuẩn quốc gia xã An Thạnh Đông – An Thạnh 3 - Đại Ân 1

Ngày 21 tháng 11 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 2246/UBND-XD về việc chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa các điểm trường đạt chuẩn quốc gia xã An Thạnh...

Sóc Trăng chấn chỉnh thực trạng hợp đồng chuyên môn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 2367/UBND-TH về việc chấn chỉnh thực trạng hợp đồng chuyên môn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo nội dung...

Tổ chức Lễ Khởi công Nhà máy điện gió Công lý Sóc Trăng

Ngày 04 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 2351/UBND-TH về việc Tổ chức Lễ Khởi công Nhà máy điện gió Công lý Sóc Trăng. Theo nội dung của Công văn này...

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến này 15 tháng 11 năm 2017

Ngày 27 tháng 11 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 2304/UBND-XD về việc tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 lũy kế đến ngày 15/11/2017. Theo nội dung...

Sóc Trăng giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017

Ngày 29 tháng 11 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 3011/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017, tỉnh Sóc Trăng. Theo Quyết...

Sóc Trăng điều chỉnh nội dung chi xây dựng cơ bản sang chi sự nghiệp có tính chất đầu tư

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 239/HĐND-VP về điều chỉnh nội dung chi xây dựng cơ bản sang chi sự nghiệp có tính chất đầu tư. Theo nội...

Asset Publisher Asset Publisher

Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Kho lưu trữ hồ sơ địa chính tỉnh Sóc Trăng

Với mục tiêu nhằm lưu trữ tập trung, tạo thuận lợi trong việc quản lý, sử dụng các hồ sơ liên quan đến đất đai, đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tập trung trên địa...

Sóc Trăng cho chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa các điểm trường đạt chuẩn quốc gia xã An Thạnh Đông – An Thạnh 3 - Đại Ân 1

Ngày 21 tháng 11 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 2246/UBND-XD về việc chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa các điểm trường đạt chuẩn quốc gia xã An Thạnh...

Sóc Trăng chấn chỉnh thực trạng hợp đồng chuyên môn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 2367/UBND-TH về việc chấn chỉnh thực trạng hợp đồng chuyên môn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo nội dung...

Tổ chức Lễ Khởi công Nhà máy điện gió Công lý Sóc Trăng

Ngày 04 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 2351/UBND-TH về việc Tổ chức Lễ Khởi công Nhà máy điện gió Công lý Sóc Trăng. Theo nội dung của Công văn này...

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến này 15 tháng 11 năm 2017

Ngày 27 tháng 11 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 2304/UBND-XD về việc tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 lũy kế đến ngày 15/11/2017. Theo nội dung...

Sóc Trăng giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017

Ngày 29 tháng 11 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 3011/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017, tỉnh Sóc Trăng. Theo Quyết...

Sóc Trăng điều chỉnh nội dung chi xây dựng cơ bản sang chi sự nghiệp có tính chất đầu tư

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 239/HĐND-VP về điều chỉnh nội dung chi xây dựng cơ bản sang chi sự nghiệp có tính chất đầu tư. Theo nội...
liên kết web