THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Back
Nội dung hướng dẫn ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp công lập thuộc Sở KHĐT năm 2017

NỘI DUNG ÔN TẬP

----------

 

Luật Viên chức số: 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội

 

VỊ TRÍ: XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

 

  1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội, có hiệu luật thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2015.
  2. Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
  3. Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.
  4. Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
  5. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018
  6. Nghị quyết  số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

VỊ TRÍ: KẾ TOÁN

 

1. Luật Ngân sách năm 2015

2. Luật Kế toán năm 2015

3. Các Nghị định, Thông tư:

a) Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

b) Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ Quy định chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính

c) Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước.

d) Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hang năm.

e) Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.