TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Một số chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến năm 2020 tỉnh Sóc Trăng
Thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủvề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020. Ngày 17 tháng 4năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Chương trình hành động số04/CTr-UBND thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nội dung Chương trình đã đưa ra một số chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến năm 2020 của tỉnh Sóc Trăng như sau:

Một là, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020, góp phần đạt tốc đột tăng trưởng kinh tế của tỉnh khoảng 8 – 9%, GRDP bình quân đầu người đạt 3.320 USD, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 900 triệu USD.
Hai là, tích cực huy động các nguồn lực với cơ cấu lãi suất hiệu quả, chú trọng các nguồn vốn rẻ, ưu đãi để tạo vốn cho đầu tư phát triển kinh tế, phấn đấu huy động tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn đạt 120.000 tỷ đồng.
Ba là, trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, tập trung các nhiệm vụ như:
i) Không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa có nguồn đảm bảo. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện; không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương.
ii) Tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước để giảm chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước.
iii) Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường phân cấp và tăng cường tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực tài chính trên cơ sở có tính đến đặc điểm của từng loại hình dịch vụ, khả năng là nhu cầu thị trường, trình độ quản lý. 
Bốn là, trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, tập trung các nhiệm vụ như:
i) Trong giai đoạn 2016 – 2020, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư công; triển khai có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2017.
ii) Tiếp tục triển khai đồng bộ chủ trương, định hướng tái cơ cấu đầu tư công, trọng tâm là đầu tư công theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 về phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020.
iii) Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư; tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thu hồi đối với các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép; cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; không để phát sinh thêm và xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.
iv) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua đổi mới cơ bản cơ chế phân bổ và quản lý sử dụng vốn đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công. Phấn đấu đảm bảo 100% việc phân bổ vốn đầu tư công tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công do cấp có thẩm quyền quyết định.
v) Chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án để phấn đấu tiết kiệm từ 10% đến 15% hàng năm trên tổng mức đầu tư.
vi) Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư từ các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.
vii) Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia; công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của tỉnh Sóc Trăng.
Ngoài ra, nội dung của Chương trình hành động cũng đưa ra các mục tiêu và nhiệm vụ về: Quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; trong thành lập các quỹ tài chính có nguồn từ ngân sách nhà nước; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước do UBND làm chủ sở hữu; trong quản lý, sử dụng điện năng; trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động;…..
Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ nêu trên, Chương trình hành động cũng đã đề ra các giải pháp trọng tâm như: 
i) Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
ii) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
iii) Tăng cường thực hiện công khai, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
iv) Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
v) Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; thực hiện kiên trì, kiêm quyết, có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.
Hoàng Thọ
Tập tin đính kèm

thông báo
liên kết web